Sách bìa cứng

  • Vật liệu: giấy Fort, giấy Couche…
  • Thành phẩm: ép nhũ, tráng phủ, bế nổi, gáy vuông (gáy tròn)