TẠP CHÍ

  • In các loại tạp chí từ trung bình đến chất lượng cao với tiến độ cực nhanh.
  • Vật liệu: chủ yếu là các loại giấy tráng phấn có định lượng từ 54-130 gsm.
  • Thành phẩm: đóng kim, phay gáy, ép nhũ, tráng phủ, bế nổi, dán, thả sản phẩm…